საავტორო უფლებები!

პირობები, წესები და მოთხოვნები მომხმარებლებისა და საზოგადოების საავტორო უფლებების დასაცავად გლობალ ენერჯის ბრენდის მიმართ, რომელიც არის საქართველოს რესპუბლიკის რეზიდენტი და აწარმოებს ელექტრო გენერატორებს 1-დან 3500 კვტ-მდე OEM პირობებით:

1. გლობალ ენერჯის ბრენდის გამოყენება:

1.1. გლობალ ენერჯის ბრენდის გამოყენების წესები სავალდებულოა ყველა მომხმარებლისთვის და მესამე მხარისთვის, რომელიც მუშაობს გლობალ ენერჯის-ის პროდუქტებთან.

1.2. მომხმარებლები ვალდებულნი არიან პატივი სცენ გლობალ ენერჯის-ს საავტორო უფლებებს და გამოიყენონ Global Energy ბრენდი მხოლოდ დადგენილი შეთანხმებებისა და ნებართვების შესაბამისად.

2. სალიცენზიო და OEM ხელშეკრულებები:

2.1. გლობალ ენერჯის-ს უფლება აქვს დადოს სალიცენზიო და OEM ხელშეკრულებები სხვა ორგანიზაციებთან Global Energy-ის ბრენდირებული პროდუქტების წარმოებისა და გაყიდვის მიზნით.

2.2. მომხმარებლები და პარტნიორები, რომლებიც მუშაობენ OEM პირობებზე, ვალდებულნი არიან მკაცრად დაიცვან ამ ხელშეკრულებების პირობები და არ გამოიყენონ გლობალ ენერჯის ბრენდი შესაბამისი ნებართვის გარეშე.

3. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა:

3.1. კომპანია გლობალ ენერჯი არის საავტორო უფლებების მფლობელი ყველა საავტორო და ინტელექტუალური უფლების შესახებ, რომელიც დაკავშირებულია გლობალ ენერჯის ბრენდთან და პროდუქტებთან.

3.2. საავტორო უფლებების დარღვევა, მათ შორის გლობალ ენერჯის-ის ბრენდის ნებართვის გარეშე გამოყენება, დაექვემდებარება სამართლებრივ მოქმედებას და სამართლებრივ მოქმედებას.

4. კონტროლი და მონიტორინგი:

4.1. კომპანია გლობალ ენერჯი იტოვებს უფლებას გააკონტროლოს და აკონტროლოს მომხმარებლებისა და პარტნიორების მიერ გლობალ ენერჯის ბრენდის გამოყენების წესების დაცვა.

4.2. დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში, გლობალ ენერჯის-ს უფლება აქვს შეწყვიტოს თანამშრომლობა და მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება.

5. საჯარო განცხადებები:

5.1. კლიენტები და პარტნიორები ვალდებულნი არიან კოორდინაცია გაუწიონ საჯარო განცხადებებს, სარეკლამო მასალებს და პრესრელიზებს გლობალ ენერჯის-სთან, თუ ისინი ახსენებენ გლობალ ენერჯის-ის ბრენდს.

5.2. საჯარო განცხადებები და სარეკლამო მასალები უნდა იყოს ზუსტი და შეესაბამებოდეს გლობალ ენერჯის-ის ბრენდის პოლიტიკას.

ეს წესები და პირობები შექმნილია გლობალ ენერჯის-ის საავტორო უფლებებისა და ბრენდის დასაცავად. ყველა მომხმარებელი და პარტნიორი ვალდებულია მკაცრად დაიცვას ისინი, რათა უზრუნველყოს კომპანიის პროდუქტებისა და ბრენდის ლეგალური და ეთიკური გამოყენება.

გლობალ ენერჯი

  • კომპანია გლობალ ენერჯი; ს/კ: 405069688;  
  • თბილისი, საბურთალო; 0186; ა.პოლიტკოვსკაიას ქ. 4ა,
  • ტელ - 591080868; 591080869; 
  • info@globalenergy.ge; www.globalenergy.ge