დაბრუნების პირობები და წესები

გენერატორის დაბრუნების პირობები და წესები:

პროდუქტის დაბრუნება მიიღება მხოლოდ საგარანტიო ვადაში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში.

მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს თანხის დაბრუნება ან ჩანაცვლება ახალი გენერატორით მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს მტკიცებულება, რომ დეფექტი და ავარია გამოწვეული იყო მწარმოებლის ან მომწოდებლის მიერ. მტკიცებულება მოიცავს ტექნიკურ შემოწმებას, მოხსენებებს ან მოსაზრებებს, რომლებიც ადასტურებენ გაუმართავი წარმოების ან მიწოდების შესახებ.

დაბრუნების მოთხოვნა წერილობით უნდა წარედგინოს გლობალ ენერჯი-ს საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში.

დაბრუნების მოთხოვნები:

მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ტექნიკური ხარვეზის არსებობა და მისი კავშირი მწარმოებელთან ან მომწოდებელთან დამადასტურებელი დოკუმენტები და მტკიცებულებები.

პროდუქტები უნდა იყოს თითქმის თავდაპირველ მდგომარეობაში, ფიზიკური დაზიანების, ცვლილების ან არასწორი მოპყრობის ნიშნების გარეშე.

მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს შესყიდვის ორიგინალური მტკიცებულება, როგორიცაა ქვითრები ან ინვოისები, და საგარანტიო ბარათი, თუ ეს შესაძლებელია.

დაბრუნების პროცედურა:

მომხმარებელმა უნდა დაუკავშირდეს გლობალ ენერჯი-ს და შეატყობინოს პრობლემის და პროდუქტის დაბრუნების განზრახვის შესახებ.

გლობალ ენერჯი გააანალიზებს მოწოდებულ მტკიცებულებებს და მომხმარებლის მოთხოვნებს.

თუ თქვენი დაბრუნების მოთხოვნა დამტკიცდება, გლობალ ენერჯი მოგაწვდით ინსტრუქციებს პროდუქტის დაბრუნების შესახებ.

დაბრუნებული პროდუქტის მიღებისა და შემდგომი შემოწმების შემდეგ, გლობალ ენერჯი მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას ჩანაცვლებასთან ან თანხის დაბრუნებასთან დაკავშირებით.

ჩანაცვლება ან დაბრუნება განხორციელდება გლობალ ენერჯი-ის გადაწყვეტილების და გარანტიის პირობების შესაბამისად.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დაბრუნების პოლიტიკა შეიძლება განსხვავდებოდეს ინდივიდუალური გარემოებებისა და გარანტიის პირობების მიხედვით.

გლობალ ენერჯი

  • კომპანია გლობალ ენერჯი; ს/კ: 405069688;  
  • თბილისი, საბურთალო; 0186; ა.პოლიტკოვსკაიას ქ. 4ა,
  • ტელ - 591080868; 591080869; 
  • info@globalenergy.ge; www.globalenergy.ge