პროდუქტის კოდი: ТМГФ-1000

ტრანსფორმატორი ТМГФ-1000

0 (0 $)
ცალი.

ტრანსფორმატორი ТМГФ-1000 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

ТМГФ-1000 განკუთვნილი არ არის მუშობისთვის რყევის, ვიბრაციების, დარტყმების პირობებში და ქიმიურად აქტიურ გარემოში. ძაბვის რეგულირება ნომინალური მნიშვნელობის ±2х2,5% საზღვრებში ხდება განშტოებების მაღალი ძაბვის მხარეს გადართვის გზით ხუთსაფეხურიანი ლარტყული გადამრთველის მეშვეობით, რომლის ამძრავი გამოყვანილია ტრანსფორმატორის სახურავზე. გადართვები ხორციელდება ტრანსფორმატორზე ძაბვის არარსებობისას.

ტრანსფორმატორების ნომინალური ხაზოვანი ძაბვების მნიშვნელობები
6/0,4 კვ. ან 10/0,4 კვ
გარემო
არააფეთქებასაფრთხიანია, არ შეიცავს დენგამტარ მტვერს
დაყენების სიმაღლე ზღვის დონიდან
არაუმეტესი 1000 მ
მუშობის რეჟიმი
ხანგრძლივი
გარემოს ტემპერატურა
-45 С-დან +40 С-მდე
ძაბვის რეგულირება საზღვრებშია
-2х2,5% - +2х2,5%
ნომინალური სიმძლავრეების დიაპაზონი
 
- ТМ სერიის ტრანსფორმატორებისთვის
25-დან 630 კვა-მდე
- ТМГ სერიის ტრანსფორმატორებისთვის
25-დან 1000 კვა-მდე
- ТМФ სერიის ტრანსფორმატორებისთვის
250-დან 630 კვა-მდე
- ТМГФ სერიის ტრანსფორმატორებისთვის
250-დან 1000 კვა-მდე
გრაგნილების შეერთებების სქემები და ჯგუფები
Y/Yн-0; D/Yн-11; Y/Zн-11
სამუშო სიხშირე
50 ჰც

ტრანსფორმატორის ტიპის პირობითი აღნიშვნა

ტრანსფორმატორის სიმძლავრით 25 კვა ჰერმეტული შესრულების უმაღლესი ძაბვით 10 კვ და უმდაბლესი ძაბვით 0,4 კვ, შეერთების სქემითა და ჯგუფით Y/Yн-0, კლიმატური შესრულებით У, განთავსების კატეგორიით I პირობითი აღნიშვნის ჩანაწერის მაგალითი მისი შეკვეთისას და სხვა ნაწარმის დოკუმენტაციაში – „ტრანსფორმატორი ტიპის ТМГ-25-10/0,4 У1, Y/Yн-0, ТУ 16-93 ВГЕИ.672133.002 ТУ“

ტრანსფორმატორის ТМГФ-1000 ტექნიკური მახასიათებლები

დასახელებაТМГФ-1000 У1
ნორმირებადი სიმძლავრე, კვა
1000
მაღალი ძაბვა, კვ
6, 10
დაბალი ძაბვა, ვ
400
მოკლე ჩართვის დანაკარგები, %
5,5
მოკლე ჩართვის დანაკარგები, ვტ
10600
უქმე სვლის დანაკარგები, ვტ
1700
უქმე სვლის დენი, %
1,4
სიხშირე, ჰც
50
შეერთებების სქემა და ჯგუფი
Д/Yн-11; Y/Yн-0
L, მმ.
2580
B, მმ.
1160
H, მმ.
(2000)
დაყენების ნორმები, მმ
820 х 820
ზეთის მასა, კგ
980
სრული მასა, კგ
3500
ПБВ
-2,5%х2; +2,5%х2

ტრანსფორმატორის ტიპი, მიწოდების დოკუმენტის (ტპ) აღნიშვნა, ნომინალური სიმძლავრის, უმაღლესი ძაბვის გრაგნილის ყველა განშტოებაზე ნომინალური ძაბვების, ნომინალური დენების მნიშვნელობა, მოკლე ჩართვის ძაბვა, უქმე სვლის დენი და დანაკარგები, მოკლე ჩართვის დანაკარგები, გრაგნილების შეერთების სქემა და ჯგუფი, სხვა ტექნიკური მონაცემები მითითებულია საპასპორტო ტაბულაზე და ტრანსფორმატორის პასპორტში.

ტრანსფორმატორის შემადგენლობა და მოწყობილობა

ტრანსფორმატორს აქვს შემდეგი შემადგენლობა:

 • ავზი რადიატორებით;
 • ავზის სახურავები;
 • აქტიური ნაწილი.

ავზი აღჭურვილია საცობით სინჯების შესარჩევად და ზეთის ჩამოსასხმელად და ფირფიტით ტრანსფორმატორის დამიწებისთვის. ავზის გარე ზედაპირი შეღებილია ატმოსფერომდგრადი ნაცრისფერი, ღია ნაცრისფერი ან მუქი ნაცრისფერი საღებავებით (შესაძლებელია შეიცვალოს შეფერილობის ტონი). ტრანსფორმატორის ყველა შემჭიდროვება შესრულებულია ზეთმდგრადი რეზინისგან.

ტრანსფორმატორის ავზი შედგება შემდეგი ელემენტებისგან:

 • კედლები, შესრულებული ფოლადის ფურცლისგან სისქით 2,5მმ–დან 4მმ–მდე (ტრანსფორმატორის სიმძლავრის მიხედვით);
 • ზედა ჩარჩო;
 • რადიატორები;
 • ფსკერი საყრდნობი თათებით (შველერებით).

ტრანსფორმატორების ТМ და ТМГ სახურავებზე დაყენებულია:

 • შემყვანები ВН და НН
 • გადამრთველის ამძრავი
 • მარყუჟები ტრანსფორმატორის ასაწევად
 • დამცავი სარქველი (ტრანსფორმატორებზე ტიპის ТМГ და ТМГФ)
 • მემბრანულ–დამცავი მოწყობილობა (ტრანსფორმატორებზე ტიპის ТМГ(Ф)-400, 630 кВА და ტრანსფორმატორებზე სიმძლავრით 1000 კვა)
 • მანოვაკუუმმეტრი (ტრანსფორმატორებზე ტიპის ТМГ(Ф)-1000 კვა)

ტრანსფორმატორების ТМ და ТМГ აქტიურ ნაწილს აქვს ხისტი დამაგრება ტრანსფორმატორის სახურავთან, ხოლო ტრანსფორმატორებში ТМФ და ТМГФ გამაგრებულია ტრანსფორმატორის ავზში.

აქტიური ნაწილი შედგება მაგნიტური სისტემისგან, ВН და НН გრაგნილებისგან, ქვედა და ზედა ცალუღიანი საწნეხი კოჭებისგან, ВН და НН სარინებისგან, ВН გრაგნილის განშტოებების გადამრთველისგან.

მაგნიტური სისტემა ბრტყელი აწყობილი, ღროს საფეხურიანი კვეთით, აწყობილია ცივნაგლინი ელექტროტექნიკური ფოლადის ფირფიტებისგან.

მრავალფენიანი ცილინდრული გრაგნილები შესრულებულია მრგვალი და მართკუთხა კვეთის მავთულისგან ქაღალდის, მინანქრის ან მინაპოლიეთერის იზოლაციით. გრაგნილები შეიძლება დამზადდეს ალუმინის ან სპილენძის საგრაგნილე მავთულისგან.

გრაგნილების განშტოებების გადამრთველი (ПБВ) ლარტყული ПТР-5(6)-10/63-У1 ან ПТР-5(6)-10/150-У1ტიპის, უზრუნველყოფს ВН გრაგნილის ძაბვის რეგულირებას 2.5% –ანი ოთხი საფეხურით, მხოლოდ როდესაც ტრანსფორმატორი გამორთულია ქსელიდან.

შემყვანების ტიპები:

 • მხარეზე ВН - ВСТА - 10/250-У1;
 • მხარეზე НН – ნომინალური დენის მიხედვით – ВСТ–1/250–У1, ВСТ–1/400–У1, ВСТ–1/630–У1, ВСТ–1/1000–У1, ВСТ – 1/1600 – У1.

400 კვა დ მეტი სიმძლავრის ტრანსფორმატორების შემყვანები НН კომპლექტდება კონტაქტური მომჭერებით. ნაკლები სიმძლავრის ტრანსფორმატორები კომპლექტდება კონტაქტური მომჭერებით დამკვეთის მოთხოვნით. კონტაქტური მომჭერის მასალაა - თითბერი.

ტრანსფორმატორი ТМГФ-1000 ალტტრანსი ტრანსფორმატორის ზეთით, რომელსაც აქვს გამნგრევი ძაბვა სტანდარტულ განმმუხტველში არანაკლები 40 კვ.

საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოები და სასიგნალო აპარატურა

ზეთის დონე ტრანსფორმატორში კონტროლდება ვიზუალურად ზეთის დონის მაჩვენებლის მიხედვით, რომელიც განთავსებულია:

 • ზეთსაფართოებლის კედელზე ტრანსფორმატორებში ტიპის ТМ და ТМФ
 • ავზის კედელზე ტრანსფორმატორებში ტიპის ТМГ და ТМГФ

ზეთის ზღვრული დონის მაჩვენებლის არსებობისას ზღვრული ქვედა დონის დამატებითი კონტროლი ხორციელდება ვიზუალურად მინის კოლბაში ინდიკატორის არსებობის მიხედვით.

თერმოკვანძის არსებობისას დამატებით ხორციელდება ტრანსფორმატორის ავზში ზეთის ზედა ფენების ტემპერატურის კონტროლი სპირტის თერმომეტრის მეშვეობით.

ტრანსფორმატორები სიმძლავრით 1000 კვა ავზში ზეთის ზედა ფენების ტემპერატურის გასაზომად აღჭურვილია მანომეტრული ელექტროკონტაქტური თერმომეტრით.

შიდა წნევის კონტროლისთვის და წნევის ზღვრული დასაშვები სიდიდეების შესახებ სიგნალიზაციისთვის ТМГ-1000 და ТМГФ-1000 ტიპის ტრანსფორმატორებში ყენდება ელექტროკონტაქტური მანოვაკუუმმეტრები (შემდგომში - მანოვაკუუმმეტრები). მასიგნალებელი ხელსაწყოებებით დაკომპლექტებული ტრანსფორმატორები აღჭურვილია საკლემე კოლოფით, რომელიც განკუთვნილია ხელსაწყოების მისაერთებლად სიგნალიზაციისა და დაცვის წრედებთან.

ყველა ტრანსფორმატორმა ТМГФ-1000 გაიარა გამოცდა სრული პროგრამით სპეციალიზირებულ საცდელ ცენტრებში: სეი, ქ. მოსკოვი და ღსს „მვა სკც“ , ქ. მოსკოვი. ტრანსფორმატორები შეესაბამება რუსეთის სტანდარტების, სეკ–ის სტანდარტების ყველა მოთხოვნას და სერტიფიცირებულია უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისობაზე სამეცნიერო-საცდელ ცენტრში ღსს „მვა სკც“ , ქ. მოსკოვი.

ზომები ფრჩხილებში ТМГ ტიპის ტრანსფორმატორისთვის, სტანდარტები – ГОСТ 11677-85(IEC76/76) ТУ 16-93 (ВГЕИ.672133.002)

ტრანსფორმატორი ТМГФ-1000 ზეთის განკუთვნილია მუშაობისთვის ელექტროქსელებში ძბვით 6 ან 10 კვ ღია ელექტროდანადგარებში ზემიერი ჰავის პირობებში (შესრულება У1 სახსტანდარტის 15150-89 მიხედვით) და გამოიყენება მკვებავი ელექტროქსელის მაღალი ძაბვის დასაწევად მოხმარების დადგენილ დონემდე.

 • წარმოშობა: ბარნაული
 • ტრანსფორმატორის ტიპი: ТМГФ
 • ნორმირებადი სიმძლავრე, კვა: 1000
 მიწოდება
 • სახმელეთო გადაზიდვა
 • საზღვაო გადაზიდვა
 • საჰაერო გადაზიდვა
 • თვითმომსახურება
 გადახდა
 • უნაღდო ანგარიშსწორება
 • საბანკო გარანტია
 • ლიზინგი
 • განვადება
 ტელეფონით შეკვეთა
 • (995) 599-30-00-40
 • (995) 570-10-65-49
აღწერილობა
მახასიათებლები
წარმოშობაბარნაული
ტრანსფორმატორის ტიპიТМГФ
ნორმირებადი სიმძლავრე, კვა1000
ტრანსფორმატორი ТМГФ-1000
ფილტრი
ნაპოვნია 5 
დაადასტურეთ
გაფრთხილება
სურვილების სიაში შეუძლიათ დაამატონ მხოლოდ ავტორიზებულმა მომხმარებლებმა